+ Thêm phụ đề

Sherlock phụ đề


Tham Tu Sherlock (2010)
 
Sherlock ((2010))
Hiển thị giới thiệu
mùa: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  phân loại phụ đề
Phát hành:
Diễn viên: Martin Freeman, Una Stubbs, Rupert Graves, Andrew Scott, Vinette Robinson, Tanya Moodie, Jonathan Aris, Loo Brealey, Benedict Cumberbatch, Mark Gatiss
Đánh giá: 9.2 / 10 (624905 624905 vote)
"The world's favourite detective has emerged from the fog...this is Sherlock for a new generation.". A modern update finds the famous sleuth and his doctor partner solving crime in 21st century London.
Chia sẻ này:#10122
 
Testing223 20:35:21 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#11589
 
Testing223 21:49:05 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#11591
 
Testing223 21:49:11 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14443
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14444
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14445
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14446
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14447
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14448
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14449
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14450
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14451
 
Testing223 22:41:57 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14452
 
Testing223 22:41:58 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14453
 
Testing223 22:41:58 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14454
 
Testing223 22:41:58 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14458
 
Testing223 22:41:58 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16303
 
Testing223 01:03:12 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71115
 
Testing223 06:21:58 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71116
 
Testing223 06:21:59 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71117
 
Testing223 06:22:04 02-04-2018
-1 OR 2+686-686-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71118
 
Testing223 06:22:05 02-04-2018
-1 OR 2+977-977-1=0+0+0+1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71119
 
Testing223 06:22:07 02-04-2018
-1' OR 2+281-281-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71120
 
Testing223 06:22:10 02-04-2018
-1' OR 2+195-195-1=0+0+0+1 or 'o1fGB35o'='
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71121
 
Testing223 06:22:10 02-04-2018
-1" OR 2+276-276-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71122
 
Testing223 06:22:11 02-04-2018
1'"
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71123
 
Testing223 06:22:11 02-04-2018
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71124
 
Testing223 06:22:12 02-04-2018
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71125
 
Testing223 06:22:12 02-04-2018
\
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71126
 
Testing223 06:22:13 02-04-2018
-1; waitfor delay '0:0:9' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71127
 
Testing223 06:22:13 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71128
 
Testing223 06:22:13 02-04-2018
-1); waitfor delay '0:0:9' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71129
 
Testing223 06:22:13 02-04-2018
@@su2XE
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71130
 
Testing223 06:22:14 02-04-2018
1 waitfor delay '0:0:3' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71131
 
Testing223 06:22:15 02-04-2018
JyI=
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71132
 
Testing223 06:22:15 02-04-2018
ZxymMxCz'; waitfor delay '0:0:3' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71133
 
Testing223 06:22:15 02-04-2018
-1;select pg_sleep(6); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71134
 
Testing223 06:22:17 02-04-2018
-1);select pg_sleep(6); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71135
 
Testing223 06:22:17 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71136
 
Testing223 06:22:17 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71137
 
Testing223 06:22:17 02-04-2018
-1));select pg_sleep(9); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71138
 
Testing223 06:22:18 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71139
 
Testing223 06:22:18 02-04-2018
QmvpwHW0';select pg_sleep(9); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71140
 
Testing223 06:22:18 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71141
 
Testing223 06:22:18 02-04-2018
dsEfYonX');select pg_sleep(9); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71142
 
Testing223 06:22:18 02-04-2018
PxeIsEN3'));select pg_sleep(9); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71143
 
Testing223 06:22:19 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71144
 
Testing223 06:22:19 02-04-2018
661'
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71145
 
Testing223 06:22:19 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71146
 
Testing223 06:22:20 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71147
 
Testing223 06:22:20 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71148
 
Testing223 06:22:20 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71149
 
Testing223 06:22:20 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71150
 
Testing223 06:22:22 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71151
 
Testing223 06:22:22 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71152
 
Testing223 06:22:23 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71153
 
Testing223 06:22:23 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71154
 
Testing223 06:22:23 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71155
 
Testing223 06:22:24 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71156
 
Testing223 06:22:24 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71157
 
Testing223 06:22:24 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71158
 
Testing223 06:22:25 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71160
 
Testing223 06:22:26 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71162
 
Testing223 06:22:26 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71166
 
Testing223 06:22:27 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71168
 
Testing223 06:22:27 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71170
 
Testing223 06:22:27 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71172
 
Testing223 06:22:27 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71177
 
Testing223 06:22:28 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71180
 
Testing223 06:22:28 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71182
 
Testing223 06:22:28 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#71183
 
Testing223 06:22:29 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124684
 
Testing223 06:52:23 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124688
 
Testing223 06:52:25 03-04-2018
1'"
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124690
 
Testing223 06:52:26 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124691
 
Testing223 06:52:26 03-04-2018
\
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124693
 
Testing223 06:52:26 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124698
 
Testing223 06:52:27 03-04-2018
@@BsSZx
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124701
 
Testing223 06:52:28 03-04-2018
-1 OR 2+947-947-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124706
 
Testing223 06:52:30 03-04-2018
JyI=
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124708
 
Testing223 06:52:30 03-04-2018
-1 OR 2+664-664-1=0+0+0+1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124711
 
Testing223 06:52:31 03-04-2018
-1' OR 2+479-479-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124715
 
Testing223 06:52:32 03-04-2018
-1' OR 2+271-271-1=0+0+0+1 or 'MARNgS6w'='
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124720
 
Testing223 06:52:33 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124722
 
Testing223 06:52:34 03-04-2018
-1" OR 2+858-858-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124723
 
Testing223 06:52:34 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124724
 
Testing223 06:52:35 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124728
 
Testing223 06:52:36 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124730
 
Testing223 06:52:36 03-04-2018
if(now()=sysdate(),sleep(9.655999999999998),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9.655999999999998),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9.655999999999998),0))OR"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124731
 
Testing223 06:52:37 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124733
 
Testing223 06:52:38 03-04-2018
(select(0)from(select(sleep(9.655999999999998)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9.655999999999998)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9.655999999999998)))v)+"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124736
 
Testing223 06:52:39 03-04-2018
-1; waitfor delay '0:0:9.655999999999998' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124737
 
Testing223 06:52:39 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124738
 
Testing223 06:52:39 03-04-2018
-1); waitfor delay '0:0:14.483999999999998' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124739
 
Testing223 06:52:40 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124743
 
Testing223 06:52:43 03-04-2018
1 waitfor delay '0:0:14.483999999999998' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124746
 
Testing223 06:52:45 03-04-2018
sz0YgIuV'; waitfor delay '0:0:4.827999999999999' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124748
 
Testing223 06:52:46 03-04-2018
-1;select pg_sleep(4.827999999999999); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124758
 
Testing223 06:52:49 03-04-2018
-1);select pg_sleep(9.655999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124759
 
Testing223 06:52:50 03-04-2018
-1));select pg_sleep(9.655999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124762
 
Testing223 06:52:50 03-04-2018
lw9hUWvp';select pg_sleep(9.655999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124764
 
Testing223 06:52:52 03-04-2018
xqRxtgvG');select pg_sleep(14.483999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124767
 
Testing223 06:52:52 03-04-2018
v2I6NKbA'));select pg_sleep(4.827999999999999); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124768
 
Testing223 06:52:53 03-04-2018
298'
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124769
 
Testing223 06:52:53 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124771
 
Testing223 06:52:54 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124773
 
Testing223 06:53:02 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124775
 
Testing223 06:53:08 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124776
 
Testing223 06:53:09 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124784
 
Testing223 06:53:16 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124791
 
Testing223 06:53:19 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124793
 
Testing223 06:53:22 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124799
 
Testing223 06:53:26 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124803
 
Testing223 06:53:30 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124805
 
Testing223 06:53:30 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124806
 
Testing223 06:53:30 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124807
 
Testing223 06:53:30 03-04-2018
-1 OR 2+135-135-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124810
 
Testing223 06:53:32 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124812
 
Testing223 06:53:33 03-04-2018
-1 OR 2+412-412-1=0+0+0+1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124813
 
Testing223 06:53:35 03-04-2018
-1' OR 2+23-23-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124815
 
Testing223 06:53:37 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124816
 
Testing223 06:53:37 03-04-2018
-1' OR 2+714-714-1=0+0+0+1 or 'wqgjVWzm'='
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124819
 
Testing223 06:53:38 03-04-2018
-1" OR 2+877-877-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124820
 
Testing223 06:53:38 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124821
 
Testing223 06:53:38 03-04-2018
if(now()=sysdate(),sleep(6.718),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.718),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.718),0))OR"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124825
 
Testing223 06:53:41 03-04-2018
(select(0)from(select(sleep(6.718)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6.718)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6.718)))v)+"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124826
 
Testing223 06:53:41 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124827
 
Testing223 06:53:42 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124828
 
Testing223 06:53:42 03-04-2018
-1; waitfor delay '0:0:10.077' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124829
 
Testing223 06:53:42 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124830
 
Testing223 06:53:43 03-04-2018
-1); waitfor delay '0:0:3.359' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124832
 
Testing223 06:53:45 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124834
 
Testing223 06:53:47 03-04-2018
1 waitfor delay '0:0:3.359' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124835
 
Testing223 06:53:47 03-04-2018
1'"
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124837
 
Testing223 06:53:47 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124838
 
Testing223 06:53:47 03-04-2018
\
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124839
 
Testing223 06:53:48 03-04-2018
1 waitfor delay '0:0:6.718' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124840
 
Testing223 06:53:48 03-04-2018
zaHRhIde'; waitfor delay '0:0:10.077' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124842
 
Testing223 06:53:48 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124843
 
Testing223 06:53:49 03-04-2018
@@YWMem
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124844
 
Testing223 06:53:49 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124846
 
Testing223 06:53:49 03-04-2018
-1;select pg_sleep(10.077); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124847
 
Testing223 06:53:50 03-04-2018
JyI=
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124849
 
Testing223 06:53:50 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124850
 
Testing223 06:53:50 03-04-2018
-1);select pg_sleep(3.359); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124851
 
Testing223 06:53:50 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124852
 
Testing223 06:53:50 03-04-2018
-1));select pg_sleep(6.718); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124853
 
Testing223 06:53:50 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124855
 
Testing223 06:53:51 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124856
 
Testing223 06:53:51 03-04-2018
iDL9TicT';select pg_sleep(6.718); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124857
 
Testing223 06:53:52 03-04-2018
bqIO354r');select pg_sleep(10.077); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124858
 
Testing223 06:53:52 03-04-2018
5l6nUVVZ'));select pg_sleep(10.077); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124859
 
Testing223 06:53:53 03-04-2018
572'
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124860
 
Testing223 06:53:53 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124863
 
Testing223 06:53:54 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124864
 
Testing223 06:53:54 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124865
 
Testing223 06:53:54 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124866
 
Testing223 06:53:56 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124867
 
Testing223 06:53:56 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124869
 
Testing223 06:53:58 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124870
 
Testing223 06:53:58 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124871
 
Testing223 06:54:00 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124872
 
Testing223 06:54:00 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124874
 
Testing223 06:54:00 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124875
 
Testing223 06:54:00 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124877
 
Testing223 06:54:03 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124881
 
Testing223 06:54:07 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124883
 
Testing223 06:54:13 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124884
 
Testing223 06:54:13 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124891
 
Testing223 06:54:18 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124892
 
Testing223 06:54:18 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124894
 
Testing223 06:54:18 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124895
 
Testing223 06:54:21 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124907
 
Testing223 06:54:26 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124909
 
Testing223 06:54:33 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124913
 
Testing223 06:54:35 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124915
 
Testing223 06:54:36 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124919
 
Testing223 06:54:39 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124921
 
Testing223 06:54:44 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124924
 
Testing223 06:54:46 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124925
 
Testing223 06:54:48 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124931
 
Testing223 06:54:50 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124934
 
Testing223 06:54:54 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124942
 
Testing223 06:54:58 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#124944
 
Testing223 06:55:00 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0

Thêm bình luận của bạn

Phim bộ truyền hình
Tên tập phim # Đánh giá IMDb Ngày phát hành
mùa 1
0. Unaired Pilot 28 8.9
1. A Study in Pink 148 9.1
2. The Blind Banker 112 8.1
3. The Great Game 115 9.2
mùa 2
1. A Scandal in Belgravia 163 9.5
2. The Hounds of Baskerville 112 8.5
3. The Reichenbach Fall 118 9.7
mùa 3
0. Many Happy Returns 23 8.7 24-12-2013
1. The Empty Hearse 228 9 01-01-2014
2. The Sign of Three 182 9 05-01-2014
3. His Last Vow 186 9.4 12-01-2014
mùa 4
0. The Abominable Bride 153 8.2 01-01-2016
1. The Six Thatchers 161 7.7 01-01-2017
2. The Lying Detective 139 9.3 08-01-2017
3. The Final Problem 141 8.3 15-01-2017

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 9.2/10 for Sherlock phụ đề . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Sherlock first appeared on the screen back in 2010. We encourage you to leave comments regarding the Sherlock phụ đề : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Lần TV sắp tới
Phim mới
Popular Movies
Đóng
Start: 2018-04-01 End: 2018-04-30